Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 27.11.2014 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Faks:
Email:

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Faks:
Email:

MADDE 4 - TANIMLAR

Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
Satıcı: İşbu Sözleşme’nin 1 numaralı maddesinde belirtilen satıcıyı,
Alıcı: İşbu Sözleşme’nin 1 numaralı maddesinde belirtilen bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,
Ürün: Satıcı tarafından Alıcı’ya satılmakta olan ve ayrıntıları işbu Sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen ürünü veya ürünleri ifade eder.

MADDE 5 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI

5.1- Alıcı sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

5.2- Taraflar, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

5.3- Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

5.4- Taraflar, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

5.5- İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

5.6- İşbu sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İş bu sözleşme hükümlerinden hiç biri iş bu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşirtici şartlar) nitelik taşimaz. Işbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE 6 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet türü:
Marka/Model:
Rengi:
Adedi:
Satış Fiyatı(KDVsiz):
Kargo Ücreti:
Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER:

7.1 – Alıcı, Madde 6’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, işbu Sözleşmede belirtilen Alıcı’nın adresinin yanlış veya eksik olması nedeniyle ürün teslimatında yaşanacak gecikmelerden satıcı sorumlu tutulamaz.

7.4 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5 – Alıcı ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile tespit edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü teslim almamalıdır. Alıcı malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

7.7- Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI:

Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürün’ü kendisinin veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Sözleşme’den cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren ondört gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ambalajının açılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Alıcı, cayma hakkını kullanarak yapacağı tüm iadeleri orijinal ambalaj ve kutu ile ve ürünün ambalajı bozulmaksızın yapacağını kabul ve taahhüt eder. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Alıcı, Platform’da yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, Satıcı’nın bu nedenle bir zarara uğraması halinde Satıcı’nın zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak incelemiş ve kabul ederek imzalamıştır. Ödeme işlemine elektronik olarak onay vermekle Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.